1.    Yleistä:
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tilens Oy, Junakatu 9, 20100 Turku, y-tunnus 2992152-4 (jatkossa ’Tilens’) tuottaman Datagorilla – kohderyhmäpalvelun ja pöytäkirjavahtipalvelun (”Palvelu”) käyttöön. Palvelussa Asiakas voi ostaa laadukkaita kohderyhmälistoja mainos- ja markkinointikampanjoiden suunnittelua varten ja/tai seurata julkisen sektorin päätöspöytäkirjoja valittujen avainsanojen avulla.
Palvelun käyttäjä ja/tai verkkokaupassa tilauksia tekevä taho (molemmat jatkossa ”Asiakas”) on juridinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja, jolla on y-tunnus. Kuluttaja ei ole Asiakas (Tilens ja Asiakas yhdessä ”Osapuolet”).

Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä soveltuvin osin Tilensin tietosuojaselostetta. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Palveluun Asiakkaan nimissä rekisteröityvä henkilö vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa Asiakas näihin ehtoihin. 

Palvelu on käytettävissä datagorilla.fi sivustolla ja sisältää Tilensin tuottaman ja välittämän tietoaineiston, sekä palvelusovelluksen käytön.

2.    Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset
Palvelusta voi tiettyjä ominaisuuksia selata rekisteröitymättä. Kohderyhmien ja pöytäkirjojen haku ja tuotteiden vieminen ostoskoriin edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen saattaa Tilensin harkinnan mukaan edellyttää Asiakkaan vahvaa tunnistautumista. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin. Rekisteröityminen on ilmaista.

Asiakas luo palvelussa itselleen käyttäjätunnukset salasanoineen. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, ja käyttäjätunnuksen jakaminen usean henkilön kesken on kiellettyä. Asiakas voi palvelussa luoda useamman käyttäjätunnuksen organisaationsa/henkilöstönsä käyttöön. Asiakas vastaa siitä, että palvelua käyttävät vain Asiakkaan organisaatioon kuuluvat henkilöt. Käyttäjien henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa muille henkilöille. Asiakkaan tulee välittömästi vaihtaa salasanansa ja ilmoittaa Tilensille mikäli Asiakas epäillee käyttäjätunnustensa väärinkäyttöä. Palvelu voi myös pakottaa salasanan vaihtoon.  
Rekisteröityessään Palveluun, Asiakas vahvistaa antavansa täsmälliset ja ajantasaiset tiedot itsestään ja yrityksestään. Asiakas sitoutuu päivittämään rekisteröintitietonsa säännöllisesti ylläpitääkseen niiden oikeellisuuden ja täydellisyyden. Asiakkaalle myönnetään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden turvallisuudesta Asiakas on yksin vastuussa.

3.    Palvelun käyttö ja asiakkaan vastuut
Ostot maksetaan luottokortilla, verkkopankkitunnuksilla tai yrityslaskulla. 
Suoramarkkinoinnissa, kun käytetään Palvelusta ostettuja yhteystietoja, on tietolähde mainittava seuraavasti:

Osoitelähde: Datagorilla -kohderyhmäpalvelu, Tilens Oy, Junakatu 9, 20100 Turku
Osoitelähde saadaan merkitä vain, jos kohderyhmän latauksesta Palvelusta on kulunut alle kaksi (2) kuukautta. Osoitelähdemerkintä ei saa olla harhaanjohtava tai puutteellinen.

Asiakas on rekisterinpitäjä ostamistaan ja lataamistaan henkilötiedoista ja sitoutuu noudattamaan toiminnassaan sovellettavaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja varmistamaan toiminnassaan korkean tietosuojan ja tietoturvan tason. Asiakas sitoutuu, ennen suoramarkkinoinnin kohdistamista yhteisössä toimivalle luonnolliselle henkilölle, itsenäisesti arvioimaan kyseisen henkilön aseman yhteisössä, jotta Asiakas henkilötietojen rekisterinpitäjänä voi arvioida, liittyvätkö suoramarkkinointiviestinnässä markkinoidut Asiakkaan hyödykkeet ja palvelut olennaisesti kyseisen henkilön tehtäviin, ja tarvittaessa pyytää kyseiseltä luonnolliselta henkilöltä suostumus suoramarkkinointiin. Arvioinnissaan Asiakas voi hyödyntää myös Palvelua tietolähteenä.  
Asiakas sitoutuu noudattamaan mainos- ja markkinointikampanjoissaan lakia ja hyvää tapaa. Asiakkaan on kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuuden kuukauden sisällä, kohderyhmälistan viimeisimmästä latauksesta Palvelusta aktivoitava listassa oleva henkilö, joko saamalla häneltä postituskampanjan yhteydessä kirjallinen yhteydenottopyyntö tai olemalla häneen puhelimitse yhteydessä, tai muulla soveltuvalla tavalla. Asiakkaan on poistettava tietojärjestelmistään kaikki Palvelun kautta kirjatut henkilöt, joita ei ole aktivoitu kohtuullisessa ajassa.  

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelusta saatua tietoa ainoastaan laillisesti hyväksyttyihin tarkoituksiin. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, mainos- ja markkinointikampanjoiden suunnitteluun sekä julkisen sektorin päätösten seurantaan. Tiedon levittäminen, myyminen tai muu luovuttaminen kolmansille osapuolille ilman Tilensin kirjallista suostumusta on kielletty. Lisäksi, käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä tietoja keinona saavuttaa epäreilua kilpailuetua tai toimintaan, joka rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä tai hyvää liiketapaa. Asiakas vastaa kaikista Palvelun kautta tapahtuvista ostoista ja päätöksistä. Asiakkaan on käytettävä Palvelua vain laillisiin tarkoituksiin, kunnioittaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja hyviä liiketoimintatapoja. Palvelusta hankitut tiedot, kuten pöytäkirjat tai hankintatiedot, on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaan sisäiseen käyttöön eikä niitä saa levittää tai myydä eteenpäin ilman Tilensin kirjallista lupaa. Asiakas sitoutuu varmistamaan, että kaikki Palvelun käyttö tapahtuu vastuullisesti ja tietosuojan sekä -turvan periaatteita noudattaen.

Asiakas sitoutuu arvioimaan erityistilanteissa, kuten tutkimuksessa tai akateemisessa työssä, Palvelusta saatujen tietojen käytön soveltuvuuden. Mikäli Palvelusta saatua tietoa käytetään tällaisiin tarkoituksiin, käyttäjän tulee varmistaa, että tietojen käyttö noudattaa sovellettavia tekijänoikeussäännöksiä, tieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita sekä Tilensin antamia ohjeistuksia ja suostumuksia. Tämän lisäksi käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Tilensille tällaisen käytön etukäteen ja hankkimaan tarvittavat luvat ja myös Tilensin arvion tietojen käytön soveltuvuudesa.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tehdystä Palvelun käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista vahingoista, mm. tutkimis- ja korjauskustannuksista. Tilensillä on oikeus veloittaa Asiakkaalta 1000 euroa per lähetetty, näitä käyttöehtoja rikkova, mainoskampanja tai luvaton käyttökerta. Tämä ei rajoita Tilensin oikeutta saada Asiakkaalta korvausta aiheutetusta vahingosta. Asiakkaan aiheuttamaksi vahingoksi katsotaan myös Tilensille mahdollisesti asetettavat hallinnolliset seuraamukset, jotka johtuvat olennaisesti Asiakkaan näiden käyttöehtojen vastaisesta tai muuten lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

4.    Hinnat, maksuehdot ja voimassaolo
Palvelun hinta, laskutusosoite ja -viite yksilöidään osana tilausta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja mahdollisia muita vastaavia viranomaismaksuja. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyneestä suorituksesta peritään vuosittaista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mahdolliset Asiakkaan erikseen tilaamat lisäpalvelut veloitetaan toteutuneen mukaisesti tilauksen yhteydessä tai kuukausittain jälkikäteen. Palvelun hinnoittelu on voimassa toistaiseksi. Vuoden kuluttua tämän Sopimuksen voimaanastumisesta Tilensillä on oikeus korottaa hintoja kerran vuodessa enintään 5% ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Muutos koskee tuolloin voimassa olevaa Palvelua sekä tulevia Palveluita. Asiakkaan etukäteen maksamia laskutuskausiin perustuvia maksuja Palvelusta ei palauteta Asiakkaalle tämän Sopimuksen päättyessä.

Sopimus tulee voimaan Palvelun tilauspäivästä ja on voimassa tilaustyypin mukaan joko määräaikainen tai jatkuva tilaus. Määräaikaisen palvelun tilaus päättyy automaattisesti ja palvelu on luonteeltaan kertatilaus. Jatkuva tilaus sekä 12kk tilausjakso on luonteeltaan jatkuva ja mahdollisen määräajan jälkeen Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva Palvelu laskutetaan aina 3kk jaksoissa. Kummallakin Osapuolella on niin halutessaan oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus määräajan jälkeen päättymään käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Jo laskutettua maksua seuraavasta laskutusjaksosta ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelu irtisanotaan kesken 12kk laskutusjaksoa. Irtisanominen lasketaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen aikana meneillään olevan täyden kalenterikuukauden viimeisestä arkipäivästä lukien. 

Osapuoli on oikeutettu purkamaan tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle, mikäli toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti tätä Sopimusta ja, mikäli rikkomus olisi korjattavissa, ei ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Sopijapuolen antamasta kirjallisesta huomautuksesta. 

Sopijapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Sopijapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, todetaan maksukyvyttömäksi, lakkauttaa maksunsa tai toimintansa, tai on ilmeistä, että näin tulee tapahtumaan välittömässä lähitulevaisuudessa.
Edellä sovitun lisäksi Tilensillä on oman harkintansa mukaan oikeus yksipuolisesti irtisanoa tämä Sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Tilensin kirjallisesta ilmoituksesta, mikäli Tilens perustellun näkemyksen mukaan havaitsee Asiakkaan toiminnassa merkittäviä lainvastaisia, liiketoiminnallisia tai eettisiä ongelmia, jotka voivat haitata Tilensin liiketoimintaa, ja joita Asiakas ei viipymättä korjaa Tilensin kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

5.    Tilensin vastuut
Tilens vastaa siitä, että sen itse tuottama Palvelu vastaa olennaisilta osin Palvelun kuvausta. Palvelu perustuu Tilensin luotettavaksi arvioituihin tietolähteisiin. Tilens ei takaa yksittäisten yhteystietojen virheettömyyttä ja oikeellisuutta, eikä tietojen soveltumista tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tilens ei vastaa kolmansien osapuolten tuottamassa aineistossa olevista virheistä tai kolmansien osapuolien tietoliikennehäiriöistä.

Tilens voi käyttää Palvelun tuottamiseen alihankkijoita. Tilens vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

Tilens ei vastaa Palvelun mahdollisista häiriöistä tai mahdollisista tietomurroista aiheutuneista vahingoista. Tilens ei vastaa välillisistä vahingoista. Tilens ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Tilensin vastuu on kaikissa tilanteissa korkeintaan Asiakkaan Palvelusta maksama määrä.

Tilens ei vastaa vahingoista tai häiriöistä, jotka johtuvat lainsäädöksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sodasta, lakosta, pandemiasta, työsulusta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä. 

6.    Immateriaalioikeudet ja salassapito
Kaikki tekijän- ja teollisoikeudet Palveluun sekä siihen liittyviin yritysyhteystietolistoihin ja muihin asiakirjoihin ja tietoihin ( jatkossa ”Aineisto”), kuuluvat Tilensille ja/tai kolmansille osapuolille, ellei toisin ole sovittu. Tilens myöntää Asiakkaalle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelusta ostamiaan Aineistoja ainoastaan Asiakkaan omassa liiketoiminnassa ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon Aineisto on hankittu, liittyen mainos- ja markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Aineistoa ei saa käyttää kolmannen osapuolen käyttötarkoituksiin tai hyväksi. Luettelo-, taulukko-, tietokanta- ja muu yhdistelty Aineisto on luottamuksellista ja suojattu tekijänoikeuslain 49 §:n tarkoittamana tietokantana.
Palvelun Aineisto on luottamuksellista, ja asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta tai luovuttamatta aineistoa kolmannelle osapuolelle tai muuten julkistamasta aineistoa. Luottamukselliseksi aineistoksi ei katsota aineistoa ja tietoa joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai tulee julkiseksi; tai jonka vastaanottava osapuoli on todistettavasti saanut kolmannelta osapuolelta laillisesti ja ilman salassapitovelvollisuutta; tai joka todistettavasti oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista luovuttavalta osapuolelta; tai jonka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa.

Asiakas sitoutuu pitämään kaikki Palvelun toimintaperiaatteista saadut tiedot täysin salassa. Tämä sisältää kaikki henkilökohtaiset, liiketoiminnalliset ja tekniset tiedot. Asiakkaan tulee varmistaa, että tällaista tietoa ei käytetä väärin, jaettu tai paljastettu kolmansille osapuolille ilman Tilensin nimenomaista kirjallista suostumusta. Salassapitovelvoite kattaa kaikki tiedon käsittelyn vaiheet ja jatkuu palvelusuhteen päättymisen jälkeenkin. Asiakkaan tulee toteuttaa kaikki tarvittavat toimet estääkseen tietojen luvattoman paljastumisen.

7.    Muutos ja häiriötilanteet
Tilensillä on oikeus etukäteen ilmoittamatta muuttaa Palvelua. Asiakkaan on varauduttava Palvelun toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin, tietoliikennehäiriöihin tai huoltoikkunoihin. Palvelua koskevat huomautukset, kuten katkokset tai palvelun väärinkäyttö, on tehtävä viipymättä havainnon jälkeen. Huomautusten tekemistä varten Asiakkaan tulee kirjata ongelman ajankohta ja tapauskuvaus Tilensin asiakastuen sähköpostiin osoitteeseen asiakaspalvelu@datagorilla.fi.

8.    Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ilman sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan erimielisyydet neuvottelemalla. Osapuolten välinen riita ratkaistaan lopullisesti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Osapuolet sitoutuvat olemaan hakematta muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun.

9.    Muut ehdot
Tilensillä on oikeus etukäteen ilmoittamatta muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa, jolloin Asiakkaan on hyväksyttävä uudet ehdot, tai poistettava rekisteröintinsä ja käyttäjätunnukset, sekä lopetettava Palvelun käyttö. 

Nämä käyttöehdot muodostavat Osapuolten välisen koko sopimuksen asiaa koskien. Muutoksista tulee sopia kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Tilensillä on oikeus siirtää tämä näiden Käyttöehtojen muodostama sopimus sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle, tai osana liiketoiminnan kauppaa.