1.    Yleistä:

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tilens Oy, Junakatu 9, 20100 Turku, y-tunnus 2992152-4 (jatkossa ’Tilens’) tuottaman Datagorilla – kohderyhmäpalvelun  (”Palvelu”) käyttöön. Palvelussa Asiakas voi ostaa laadukkaita kohderyhmälistoja mainos- ja markkinointikampanjoiden suunnittelua varten.

Palvelun käyttäjä ja/tai verkkokaupassa tilauksia tekevä taho (molemmat jatkossa ”Asiakas”) on juridinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja, jolla on y-tunnus. Kuluttaja ei ole Asiakas (Tilens ja Asiakas yhdessä ”Osapuolet”).

Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä soveltuvin osin Tilensin tietosuojaselostetta. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Palveluun Asiakkaan nimissä rekisteröityvä henkilö vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa Asiakas näihin ehtoihin. 

Datagorilla -kohderyhmäpalvelu on käytettävissä datagorilla.fi sivustolla ja sisältää Tilensin tuottaman ja välittämän tietoaineiston, sekä palvelusovelluksen käytön.

2.    Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Palvelusta voi tiettyjä ominaisuuksia selata rekisteröitymättä. Kohderyhmien haku ja vieminen ostoskoriin edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen saattaa Tilensin harkinnan mukaan edellyttää Asiakkaan vahvaa tunnistautumista. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin. Rekisteröityminen on ilmaista.

Asiakas luo palvelussa itselleen käyttäjätunnukset salasanoineen. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, ja käyttäjätunnuksen jakaminen usean henkilön kesken on kiellettyä. Asiakas voi palvelussa luoda useamman käyttäjätunnuksen organisaationsa/henkilöstönsä käyttöön. Asiakas vastaa siitä, että palvelua käyttävät vain Asiakkaan organisaatioon kuuluvat henkilöt. Käyttäjien henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa muille henkilöille. Asiakkaan tulee välittömästi vaihtaa salasanansa ja ilmoittaa Tilensille mikäli Asiakas epäillee käyttäjätunnustensa väärinkäyttöä. Palvelu voi myös pakottaa salasanan vaihtoon.  

3.    Palvelun käyttö ja asiakkaan vastuut

Ostot maksetaan luottokortilla, verkkopankkitunnuksilla tai yrityslaskulla. 

Suoramarkkinoinnissa, kun käytetään Palvelusta ostettuja yhteystietoja, on tietolähde mainittava seuraavasti:

Osoitelähde: Datagorilla -kohderyhmäpalvelu, Tilens Oy, Junakatu 9, 20100 Turku

Osoitelähde saadaan merkitä vain, jos kohderyhmän latauksesta Palvelusta on kulunut alle kaksi (2) kuukautta. Osoitelähdemerkintä ei saa olla harhaanjohtava tai puutteellinen.

Asiakas on rekisterinpitäjä ostamistaan henkilötiedoista ja sitoutuu noudattamaan toiminnassaan sovellettavaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja varmistamaan toiminnassaan korkean tietosuojan ja tietoturvan tason. Asiakas sitoutuu, ennen suoramarkkinoinnin kohdistamista yhteisössä toimivalle luonnolliselle henkilölle, itsenäisesti arvioimaan kyseisen henkilön aseman yhteisössä, jotta Asiakas henkilötietojen rekisterinpitäjänä voi arvioida, liittyvätkö suoramarkkinointiviestissä markkinoidut Asiakkaan hyödykkeet ja palvelut olennaisesti kyseisen henkilön tehtäviin, ja tarvittaessa pyytää kyseiseltä luonnolliselta henkilöltä suostumus suoramarkkinointiin. Arvioinnissaan Asiakas voi hyödyntää myös Palvelua tietolähteenä.  

Asiakas sitoutuu noudattamaan mainos- ja markkinointikampanjoissaan lakia ja hyvää tapaa. Asiakkaan on kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuuden kuukauden sisällä, kohderyhmälistan viimeisimmästä latauksesta Palvelusta aktivoitava listassa oleva henkilö, joko saamalla häneltä postituskampanjan yhteydessä kirjallinen yhteydenottopyyntö tai olemalla häneen puhelimitse yhteydessä, tai muulla soveltuvalla tavalla. Asiakkaan on poistettava tietojärjestelmistään kaikki henkilöt, joita ei ole aktivoitu kohtuullisessa ajassa.  

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tehdystä Palvelun käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista vahingoista, mm. tutkimis- ja korjauskustannuksista. Tilensillä on oikeus veloittaa Asiakkaalta 1000 euroa per lähetetty, näitä käyttöehtoja rikkova, mainoskampanja tai luvaton käyttökerta. Tämä ei rajoita Tilensin oikeutta saada Asiakkaalta korvausta aiheutetusta vahingosta. Asiakkaan aiheuttamaksi vahingoksi katsotaan myös Tilensille mahdollisesti asetettavat hallinnolliset seuraamukset, jotka johtuvat olennaisesti Asiakkaan näiden käyttöehtojen vastaisesta tai muuten lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

4.    Hinnat, maksuehdot ja voimassaolo

Palvelun hinta, laskutusosoite ja -viite yksilöidään osana tilausta. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja mahdollisia muita vastaavia viranomaismaksuja. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyneestä suorituksesta peritään vuosittaista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mahdolliset Asiakkaan erikseen tilaamat lisäpalvelut veloitetaan toteutuneen mukaisesti tilauksen yhteydessä tai kuukausittain jälkikäteen. Palvelun hinnoittelu on voimassa toistaiseksi. Vuoden kuluttua tämän Sopimuksen voimaanastumisesta Tilensillä on oikeus korottaa hintoja kerran vuodessa enintään 5% ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Muutos koskee tuolloin voimassa olevaa Palvelua sekä tulevia Palveluita. Asiakkaan etukäteen maksamia laskutuskausiin perustuvia maksuja Palvelusta ei palauteta Asiakkaalle tämän Sopimuksen päättyessä.

Sopimus tulee voimaan Palvelun tilauspäivästä ja on voimassa tilaustyypin mukaan joko 30 päivän tai 12 kuukauden määräajan. Palvelun ”30 päivän tilauksessa” Palvelu päättyy automaattisesti 30 päivän jälkeen ja palvelu on luonteeltaan kertatilaus. Palvelun 12kk tilaus on luonteeltaan jatkuva tilaus ja määräajan jälkeen Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva Palvelu laskutetaan aina 12kk jaksoissa. Kummallakin Osapuolella on niin halutessaan oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus määräajan jälkeen päättymään käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Jo laskutettua maksua seuraavasta laskutusjaksosta ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelu irtisanotaan kesken 12kk laskutusjaksoa. Irtisanominen lasketaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen aikana meneillään olevan täyden kalenterikuukauden viimeisestä arkipäivästä lukien. 

Osapuoli on oikeutettu purkamaan tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle, mikäli toinen Sopijapuoli rikkoo olennaisesti tätä Sopimusta ja, mikäli rikkomus olisi korjattavissa, ei ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Sopijapuolen antamasta kirjallisesta huomautuksesta. 

Sopijapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Sopijapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, todetaan maksukyvyttömäksi, lakkauttaa maksunsa tai toimintansa, tai on ilmeistä, että näin tulee tapahtumaan välittömässä lähitulevaisuudessa.

Edellä sovitun lisäksi Tilensillä on oman harkintansa mukaan oikeus yksipuolisesti irtisanoa tämä Sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Tilensin kirjallisesta ilmoituksesta, mikäli Tilens perustellun näkemyksen mukaan havaitsee Asiakkaan toiminnassa merkittäviä lainvastaisia, liiketoiminnallisia tai eettisiä ongelmia, jotka voivat haitata Tilensin liiketoimintaa, ja joita Asiakas ei viipymättä korjaa Tilensin kirjallisesta huomautuksesta huolimatta

5.    Tilensin vastuut

Tilens vastaa siitä, että sen itse tuottama Palvelu vastaa olennaisilta osin Palvelun kuvausta. Palvelu perustuu Tilensin luotettavaksi arvioituihin tietolähteisiin. Tilens ei takaa yksittäisten yhteystietojen virheettömyyttä ja oikeellisuutta, eikä tietojen soveltumista tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tilens ei vastaa kolmansien osapuolten tuottamassa aineistossa olevista virheistä tai kolmansien osapuolien tietoliikennehäiriöistä.

Tilens voi käyttää Palvelun tuottamiseen alihankkijoita. Tilens vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

Tilens ei vastaa Palvelun mahdollisista häiriöistä tai mahdollisista tietomurroista aiheutuneista vahingoista. Tilens ei vastaa välillisistä vahingoista. Tilens ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Tilensin vastuu on kaikissa tilanteissa korkeintaan Asiakkaan Palvelusta maksama määrä.

Tilens ei vastaa vahingoista tai häiriöistä, jotka johtuvat lainsäädöksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sodasta, lakosta, pandemiasta, työsulusta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä. 

6.    Immateriaalioikeudet ja salassapito

Kaikki tekijän- ja teollisoikeudet Palveluun sekä siihen liittyviin yritysyhteystietolistoihin ja muihin asiakirjoihin ja tietoihin ( jatkossa ”Aineisto”), kuuluvat Tilensille ja/tai kolmansille osapuolille, ellei toisin ole sovittu. Tilens myöntää Asiakkaalle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelusta ostamiaan Aineistoja ainoastaan Asiakkaan omassa liiketoiminnassa ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon Aineisto on hankittu, liittyen mainos- ja markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Aineistoa ei saa käyttää kolmannen osapuolen käyttötarkoituksiin tai hyväksi. Luettelo-, taulukko-, tietokanta- ja muu yhdistelty Aineisto on luottamuksellista ja suojattu tekijänoikeuslain 49 §:n tarkoittamana tietokantana.

Palvelun Aineisto on luottamuksellista, ja asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta tai luovuttamatta aineistoa kolmannelle osapuolelle tai muuten julkistamasta aineistoa. Luottamukselliseksi aineistoksi ei katsota aineistoa ja tietoa joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai tulee julkiseksi; tai jonka vastaanottava osapuoli on todistettavasti saanut kolmannelta osapuolelta laillisesti ja ilman salassapitovelvollisuutta; tai joka todistettavasti oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista luovuttavalta osapuolelta; tai jonka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa.

7.    Muutos ja häiriötilanteet

Tilensillä on oikeus etukäteen ilmoittamatta muuttaa Palvelua. Asiakkaan on varauduttava Palvelun toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin, tietoliikennehäiriöihin tai huoltoikkunoihin. Palvelua koskevat huomautukset, kuten katkokset tai palvelun väärinkäyttö, on tehtävä viipymättä havainnon jälkeen. Huomautusten tekemistä varten Asiakkaan tulee kirjata ongelman ajankohta ja tapauskuvaus Tilensin asiakastuen sähköpostiin osoitteeseen asiakaspalvelu@datagorilla.fi.

8.    Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ilman sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan erimielisyydet neuvottelemalla. Osapuolten välinen riita ratkaistaan lopullisesti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Osapuolet sitoutuvat olemaan hakematta muutosta käräjäoikeuden  ratkaisuun.

9.    Muut ehdot

Tilensillä on oikeus etukäteen ilmoittamatta muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa, jolloin Asiakkaan on hyväksyttävä uudet ehdot, tai poistettava rekisteröintinsä ja käyttäjätunnukset, sekä lopetettava Palvelun käyttö. 

Nämä käyttöehdot muodostavat Osapuolten välisen koko sopimuksen asiaa koskien. Muutoksista tulee sopia kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Tilensillä on oikeus siirtää tämä näiden Käyttöehtojen muodostama sopimus sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle, tai osana liiketoiminnan kauppaa.