Tässä selosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Tilens Oy:ssä (jatkossa Tilens) ja Datagorilla palvelussa (jatkossa Palvelu), yritysyhteystietojen luovutuksesta Tilens Oy:n yhteistyökumppaneille ja palveluun rekisteröityneille henkilöille (jatkossa Käyttäjät), sekä rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tilens Oy (y-tunnus: 2992152-4). 

Tietosuojaa koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@datagorilla.f tai postitse osoitteeseen Tilens Oy, Junakatu 9, 20100 Turku

Rekisteröidyt henkilöt

-Yritysasiakkaat (edustajat ja yhteyshenkilöt) 

-Potentiaaliset asiakkaat (edustajat ja yhteyshenkilöt)

-Palveluun rekisteröityneet yritykset, toiminimet ja muut juridiset henkilöt (edustajat, valtuutetut) sekä ammatinharjoittajat. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Palvelu sisältää Yritysasiakkaiden ja Potentiaalisten asiakkaiden nimet sekä muita näihin henkilöihin suoraan ja epäsuorasti ja epäsuorasti liittyviä tietoja, kuten titteli, tehtävä, sähköposti, puhelinnumero, osoite sekä sosiaalisen median julkaisuja (Yritysyhteystiedot). 

Käyttäjistä käsitellään yhteystietoja sekä tilauksiin liittyviä tietoja, sekä muita Käyttäjien  Tilensille antamia tietoja.

Edellä mainitut henkilöt voivat antaa suostumuksensa tai kieltää markkinoinnin, joka rekisteröidään.

Tilens kerää nettisivujen kautta evästeitä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

Palvelu tarjoaa laadukkaita yritysyhteystietoja markkinointitarkoituksiin. Käsittelyperuste näille tiedoille on Tilens Oy:n oikeutettu etu, asiakassuhde, tai rekisteröidyn antama suostumus. Tilens edellyttää, että Käyttäjillä on vastaavasti lainmukainen oikeusperusta Palvelun sisältämien henkilötietojen käsittelyyn.  

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia. 

Yritysyhteystietoon voi liittyä automatisoituja toimintoja mm. sen arvioimiseksi, liittyvätkö jotkut tuotteet tai hyödykkeet olennaisesti luonnollisen henkilön tehtäviin yrityksessä, ja tämän arvioinnin voidaan katsoa olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa ’profilointia’, eli henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

Käyttäjille voidaan lähettää markkinointiviestintää, perustuen Tilensin oikeutettuun etuun tarjota Käyttäjille ajantasaista tietoa Tilensistä, sekä markkinoida Palvelua ja sen ominaisuuksia. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinoinnista ottamalla Rekisterinpitäjään yhteyttä tai painamalla markkinointisähköpostin yhteydessä olevaa ”peruuta tilaus” -linkkiä. 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajien sitoumukset pääpiirteittäin

Yritysyhteystietoja voidaan luovuttaa Palvelussa Käyttäjille. Käyttäjät verifioidaan riskiperusteisesti ja Käyttäjät sekä näiden edustamat organisaatiot sitoutuvat Palvelussa siihen, että heillä on lainmukainen peruste henkilötietojen käsittelyyn, joka pääsääntöisesti on Käyttäjän edustaman organisaation oikeutettu etu tai rekisteröidyltä hankittava  suostumus. Lisäksi Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä, sekä hyvää tapaa markkinoinnissa. Käyttäjät sitoutuvat markkinoinnissaan mainitsemaan käytettyjen yritysyhteystietojen osoitelähteen.

Erityisesti mahdolliseen suoramarkkinointiin liittyen, oikeutettu etu ja laadukkaat yritysyhteystiedot tarkoittavat, että Käyttäjät voivat helpommin ja nopeammin, ilman rekisteröidyn etukäteissuostumusta, kohdentaa markkinointiviestit henkilöille, joille markkinointiviesti sisältönsä perusteella kuuluu (asemavaltuutus). Suoramarkkinoinnin osalta pääsääntönä on kuitenkin aina pidettävä rekisteröidyn antamaa suostumusta. Siten Käyttäjät sitoutuvat, ennen suoramarkkinoinnin kohdistamista yhteisössä toimivalle luonnolliselle henkilölle, itsenäisesti arvioida kyseisen henkilön asema yhteisössä, jotta Käyttäjän edustama rekisterinpitäjä voi arvioida, liittyvätkö suoramarkkinointiviestissä markkinoidut Käyttäjän hyödykkeet ja palvelut olennaisesti henkilön tehtäviin, ja tarvittaessa pyytää luonnolliselta henkilöltä suostumus suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen lähteet ja tietojen säilytysaika

Yritysyhteystietoja kerätään viranomaisrekistereistä, julkisista lähteistä sekä yrityksistä.

Tietoja säilytetään tarpeellinen aika edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyen, mikäli rekisteröidyn pyynnöstä ei muuta johdu. Yritysyhteystietoja päivitetään säännöllisesti, mutta yritysten suuren lukumäärän johdosta päivitysväli vaihtelee.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyt voivat käyttää jäljempänä kuvattuja oikeuksia ottamalla Tilensiin yhteyttä sähköpostitse tai postitse. Tilens voi edellyttää rekisteröidyn tunnistautumista erillisen ohjeen mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Tilens häntä koskevia henkilötietoja ja saada kopio omista tiedoistaan.  

Rekisteröity voi vaatia, että epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröity voi vaatia henkilötietojen täydennystä, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä.

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tulla unohdetuksi ilman aiheetonta viivytystä. 

Rekisteröity voi vastustaa muun muassa sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, kuten suoramarkkinointia. Tällöin henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka poikkeuksellisilla perusteilla eli rekisterinpitäjän tai muun henkilön oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, tietyissä käytännössä poikkeuksellisissa tilanteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus siirtää tiedot rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetun toimistolle (tietosuoja.fi). 

Rekisteröityjen oikeuksien yksityiskohtaiset sisällöt ja poikkeukset on kuvattu tarkemmin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) sekä sitä täydentävässä kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018).

Henkilötietojen luovutus EU:n ulkopuolelle

Euroopan komissio on täsmentänyt sääntöjä henkilötietojen siirrosta EU:n ulkopuolelle täytäntöönpanoasetuksin. Tiivistetysti, henkilötietoja käsitellään Palvelussa lähtökohtaisesti ainoastaan EU:n alueella. Käyttäjän on osoitettava oikeusperusta henkilötietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle, ja tarvittaessa Rekisterinpitäjä ja Käyttäjä tekevät asiasta erillisen sopimuksen. Tilens noudattaa aina asetusten mukaisia suojatoimia, ja Tilens käyttää tarvittaessa Käyttäjien ja alihankkijoiden kanssa Euroopan komission vahvistamia vakiosopimuslausekkeita.

Tietoturvallisuus 

Tilens toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset suojatoimet henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi. 

Evästeet

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka muun muassa mahdollistaa Internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla voidaan Palvelua ja Datagorilla.fi sivustoa jatkuvasti parantamaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivustolla kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Sivustolla käytetään myös Google Analytics -ohjelmaa, joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Evästeiden avulla kerätään muun muassa tietoa vierailijan IP-osoitteesta, mistä vierailija tuli sivustollemme ja kauan vierailu sivustollamme kesti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa vierailijoiden tunnistamiseen.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste−toiminnon poiskytkemisen. Voit myös estää Google Analytics -ohjelmaa keräämästä tietoja sinusta mainosasetuksia muokkaamalla ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi .

Nettilomakkeen kautta yhteystietonsa lähettävästä henkilöstä tulee yhteydenottajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes henkilöön on oltu yhteydessä. Emme säilytä tietoa kotisivujen kautta lähetetyistä viesteistä.